ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.004-0026 за “Ресурсна ефективност в ИНТЕРПЛАСТ ООД”


На 27.02.2020 г. от 10:30 часа в гр. Хасково, в залата на Община Хасково компания „Интерпласт“ ООД организира провеждането на две последователни събития - Пресконференция и Работна среща в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0026 „Ресурсна ефективност в ИНТЕРПЛАСТ ООД“ по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.

На пресконференцията бенефициентът ще представи целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати, след въвеждане в експлоатация на пилотното технологично решение. Целта е да се повиши информираността на заинтересованите страни и да се постигне мултиплициращ ефект на постигнатите резултати.

Организираната работна среща има за цел повишаване информираността на по-тясно заинтересованите страни за ефекта от въвеждане на пилотния иновативен производствен процес.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е фирма „Интерпласт“ ООД. Общата стойност на проекта е 690 070,00 лв., от които 410 591,65 лв. европейско и 72 457,35 лв. национално съфинансиране.

Поканени за участие са медии, граждани, институции и предприятията, осъществяващи същата дейност – производство на пластмасови изделия и опаковки, както и други заинтересовани страни от сектора, които могат да въведат или да разпространят пилотните технологии.

 


--------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------


Цялата отговорност за съдържанието на анонса се носи от „Интерпласт“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 

 

“ИНТЕРПЛАСТ” ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0026 за “Ресурсна ефективност в ИНТЕРПЛАСТ ООД” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът има за цел да повиши ресурсната си ефективност и разшири производствения си капацитет, чрез внедряване на ново технологично решение, пилотно за България, което представлява производствена иновация.

Специфичните цели на проекта са:

- Създаване на технологична възможност за разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект за производство на повече от вече произвежданите продукти - изделия от пластмаса, посредством въвеждане на Инсталация за производство на изделия от пластмаса с иновативна екструдерна глава.

- Постигане на намаление на количеството използвана суровина "полиетилен" на единица продукт.

- Ефективно управление на отпадъците, чрез постигане на възможност за преминаване към най-висока степен в йерархията за управление на отпадъци - "предотвратяване" за генериран отпадък 120105 Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси.

- Влияние върху специфичен отпадъчен поток - 15 01 02 пластмасови опаковки.

- Създаване на технологична възможност за намаляване на количеството емисии в атмосферния въздух с 10%

- Положителен ефект върху опазването на околната среда, чрез екологосъобразна инвестиция около и в териториите от мрежата Натура 2000.

- Демонстриране на новата технология на производство, чрез провеждане на 2 събития и публикация в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

Стойността на проекта е 690 070.00 лв., от които 483 049.00 лв. безвъзмездна помощ, като 410 591.65 лв. са финансиране от европейския фонд за регионално развитие и 72 457.35 лв. са от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 27.11. 2018 г.

Срокът на изпълнение на договора е 19 месеца.