ИНТЕРПЛАСТ ЕООД
ПРОЕКТИ
ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.004-0026 за “Ресурсна ефективност в ИНТЕРПЛАСТ ООД”

 

 

 

“ИНТЕРПЛАСТ” ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0026 за “Ресурсна ефективност в ИНТЕРПЛАСТ ООД” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Проектът има за цел да повиши ресурсната си ефективност и разшири производствения си капацитет, чрез внедряване на ново технологично решение, пилотно за България, което представлява производствена иновация.

 

Специфичните цели на проекта са:

 

- Създаване на технологична възможност за разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект за производство на повече от вече произвежданите продукти - изделия от пластмаса, посредством въвеждане на Инсталация за производство на изделия от пластмаса с иновативна екструдерна глава.

 

- Постигане на намаление на количеството използвана суровина "полиетилен" на единица продукт.

 

- Ефективно управление на отпадъците, чрез постигане на възможност за преминаване към най-висока степен в йерархията за управление на отпадъци - "предотвратяване" за генериран отпадък 120105 Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси.

 

- Влияние върху специфичен отпадъчен поток - 15 01 02 пластмасови опаковки.

 

- Създаване на технологична възможност за намаляване на количеството емисии в атмосферния въздух с 10%

 

- Положителен ефект върху опазването на околната среда, чрез екологосъобразна инвестиция около и в териториите от мрежата Натура 2000.

 

- Демонстриране на новата технология на производство, чрез провеждане на 2 събития и публикация в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

 

Стойността на проекта е 690 070.00 лв., от които 483 049.00 лв. безвъзмездна помощ, като 410 591.65 лв. са финансиране от европейския фонд за регионално развитие и 72 457.35 лв. са от националния бюджет.

 

Началната дата на проекта е 27.11. 2018 г.

 

Срокът на изпълнение на договора е 19 месеца.